Strona główna › Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia


Drogi gimnazjalisto!
Wybierając odpowiedni kierunek kształcenia ponadgimnazjalnego, przesądzasz o swojej karierze!
Już dziś możesz zadecydować o swojej przyszłości!

 

Wybierając naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku masz szansę zdobycia wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia koniecznego do pracy w dobrze płatnych i poszukiwanych zawodach.

Na pewno zdobyte tu wykształcenie da Ci solidne zaplecze umiejętności zawodowych oraz niezbędne do wykonywania wybranego zawodu kwalifikacje!

 

 

I  Liceum ogólnokształcące (3 lata)

1. Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu obronnym

2. Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu pedagogicznym

 

II  Technikum (4 lata)

1. Technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Technik ekonomista  

3. Technik agrobiznesu

4.  Technik przetwórstwa mleczarskiego - nowy kierunek


 

III  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata)

1. ZSZ zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2.  ZSZ zawód: mechanik pojazdów samochodowych

3. ZSZ zawód: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

4. ZSZ zawód: kucharz

 

 

 I  Liceum ogólnokształcące (3 lata)

^

                  Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu obronnym:

 • Przedmioty rozszerzone / o zwiększonej liczbie godzin / : matematyka, geografia, język obcy,
 • Blok zawodowy realizowany jest przez cały cykl nauczania na przedmiotach kierunkowych :

 

kl. I – Podstawy kierowania i dowodzenia.

kl. II – Współczesne zagrożenia świata i edukacja obywatelska.

kl. III – Podstawy obronności – szkolenie specjalistyczne.

 

Kierunek zapewnia przygotowanie :

-         przyszłego absolwenta do zdania egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów na uczelniach wojskowych,

-         do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych organizowanych przez organy administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, wojsko, straż pożarną, obronę cywilną, policję, służby ratownictwa medycznego,

-         do dalszej nauki na kierunkach wymagających rozszerzonej wiedzy i przygotowania z zakresu matematyki, geografii i języka obcego.

 

 •       ucząc się w liceum ogólnokształcącym o ukierunkowaniu obronnym:

  -         uzyskasz przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych,

  -         nauczysz się dobrej orientacji w terenie i pracy z mapą,

  -         poznasz nowoczesny sprzęt łączności,

  -         zdobędziesz wysoką sprawność fizyczną,

  -         przygotujesz się do pełnienia służby wojskowej na stanowisku dowódcy drużyny,

  -         nabędziesz umiejętności ratownika przedmedycznego,

  -         nauczysz się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.

   

  W okresie nauczania organizowane są :

  -         spotkania z przedstawicielami WKU, Policji, Straży Pożarnej,

  -         obozy szkoleniowe w patronackiej jednostce wojskowej w Braniewie,

  -         wyjazdy do innych jednostek na dni otwarte,

  -         wycieczki dydaktyczne,

  -         szkolenia na kursach "pierwszej pomocy" w celu uzyskania certyfikatu unijnego.

^

                   Liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu pedagogicznym:

 

 •          Przedmioty rozszerzone (o zwiększonej liczbie godzin): j. polski, biologia, język obcy,
 •          Przedmiot uzupełniający: edukacja pedagogiczna (z zakresu: psychologii poznawczej, psychologii rozwojowej i psychologii społecznej),

 

 Kierunek zapewnia przygotowanie:

 - przyszłego absolwenta do zdania egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów na kierunkach społeczno- humanistycznych, w szczególności: pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, filologia polska, praca socjalna i inne,

- do dalszej nauki na kierunkach wymagających rozszerzonej wiedzy i  przygotowania z zakresu języka polskiego, biologii i języka obcego,

- do podjęcia w przyszłości pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą oświatą, edukacją kulturalną i opieka społeczną np. w przedszkolach, świetlicach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury itp.

 

 •      ucząc się w liceum ogólnokształcącym o ukierunkowaniu pedagogicznym będziesz mógł:

 - uczestniczyć w zajęciach akademickich: wykładach otwartych, sympozjach, sesjach naukowych, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych, organizowanych przez wyższe uczelnie,

- uczestniczyć w wyjeździe edukacyjnym,

- odbywać zajęcia praktyczne na przykład w przedszkolach, świetlicach szkolnych, socjoterapeutycznych, domu dziecka,

- brać udział w wycieczkach edukacyjnych do placówek oświatowych i projektach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia, które wzbogacą cię o nowe doświadczenia i poszerzą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną,

- uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach na zasadzie wolontariatu na rzecz różnych instytucji.

 


Liceum ogólnokształcące jest typem szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowującej do egzaminu maturalnego. Daje ona wykształcenie średnie ogólne i pozwala na  podjęcie nauki w szkole policealnej oraz kontynuację kształcenia na studiach wyższych. 

^

 

II  Technikum (4 lata)

 

   Technik żywienia i usług gastronomicznych:

 - kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa się w cyklu czteroletnim,

  - przedmioty rozszerzone: biologia, język obcy,

  - kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

 1. Sporządzanie potraw i napojów (T.6)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

·         technika i bezpieczeństwo w gastronomii

·         przedsiębiorstwo gastronomiczne

·         język obcy zawodowy

·         zajęcia praktyczne

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają półprodukty oraz potrawy i napoje, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów, dekorują i wydają sporządzone posiłki.

 1. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         obsługa konsumenta

·         zasady żywienia

·         zajęcia praktyczne

Uczniowie układają jadłospisy, obliczają wartość energetyczną i odżywczą posiłków, oceniają wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka. Opracowują karty menu, sporządzają kalkulację cenową potraw. Przygotowują ofertę usług gastronomicznych, prowadzą ich promocję i sprzedaż oraz rozliczenie.

- zajęcia związane z produkcją gastronomiczną odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych,     

- uczniowie odbywają też praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych w wymiarze czterech tygodni,

- po zdaniu obu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakładach gastronomicznych, hotelach, placówkach hotelowych, promach, statkach pasażerskich i firmach cateringowych. Są przygotowani do prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi gastronomiczne, do pracy jako menager zakładów gastronomicznych oraz  pracy jako dietetyk,

 

- po zdaniu tylko pierwszej kwalifikacji: T.6 Sporządzanie potraw i napojów - uczeń zdobywa takie same kwalifikacje zawodowe jak osoby kształcące się w zawodzie kucharz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

^

           Technik ekonomista:

 

            

- kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w cyklu czteroletnim,

- przedmioty rozszerzone:  matematyka, język obcy,

- kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1.     Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35)

 

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

 

·         ekonomika

·         działalność przedsiębiorstwa 

·         elementy prawa 

·         marketing 

·        kadry i płace 

·         język obcy zawodowy

Uczniowie poznają przepisy prawne określające zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, wypełniają dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sporządzają listy płac, deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe. Tworzą biznesplany, posługują się metodami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz ekonomicznych i sprawozdań, stosują strategie marketingowe.

 - uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych :

·         organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

·         prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

·         sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

 

2.     Prowadzenie rachunkowości (A.36)

 

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

 

·         rachunkowość finansowa

·         biuro rachunkowe

 

Uczniowie ewidencjonują operacje gospodarcze na kontach księgowych, rozliczają koszty działalności, obliczają wynik finansowy, sporządzają zestawienie obrotów i sald oraz bilans. Poznają zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Dokonują oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki analizy finansowej.

- uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

·         dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

·         prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

·         sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

- w trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni w Urzędzie Skarbowym, banku i jednostce prowadzącej działalność gospodarczą,

 - po zdaniu obu  kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w urzędach administracji publicznej, bankach i instytucjach finansowych,  urzędach skarbowych, przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, instytucjach ubezpieczeniowych,

- absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji:  A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

^

              Technik agrobiznesu:

   

 - kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu odbywa się w cyklu czteroletnim,

  - przedmioty rozszerzone: biologia, język obcy,

  - kształcenie odbywa się w  ramach dwóch kwalifikacji:

 1. Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         produkcja roślinna

·         produkcja zwierzęca

·         technika rolnicza

·         rynek rolny

·         zajęcia praktyczne

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do organizowania i wykonywania pracy związanej z szeroko pojmowaną produkcją roślinną i zwierzęcą oraz obsługi pojazdów , maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej.

 1. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie

·         pracownia rachunkowości

·         pracownia ekonomiki agrobiznesu

·         planowanie przetwórstwa żywności

Uczniowie prowadzą uproszczoną formę ewidencji księgowej z wykorzystaniem komputerowych programów finansowo-księgowych, sporządzają dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a także organizują działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym.

- w trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem w  wymiarze czterech tygodni,

- po potwierdzeniu egzaminem obu kwalifikacji (R.3 i R.6) uczniowie uzyskują tytuł technik agrobiznesu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem lub samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej,

- absolwent szkoły po uzyskaniu kwalifikacji R.3 i R.6 może uzyskać również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

 

^

 

        Technik przetwórstwa mleczarskiego:

 

  - kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego odbywa się w cyklu czteroletnim,

  - przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia,

  - kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

 

 1. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (T.2)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         technika w przetwórstwie spożywczym

·         przetwórstwo spożywcze

·         gospodarka magazynowa w przetwórstwie spożywczym

·         język obcy zawodowy

·         procesy produkcji wyrobów spożywczych

Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi maszyn i urządzeń na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych, doboru surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji. Wykonują czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych. Oceniają organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe i dodatki do żywności. Dokumentują przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami HACCP. Na początku okresu kształcenia ukierunkowują się na obsługę maszyn i urządzeń związanych z produkcją wyrobów mleczarskich.

 

 1. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (T.17)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         technologie przetwórstwa mleczarskiego

·         podstawy analizy żywności

·         kontrola produkcji w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego

Uczniowie posługują się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów mleczarskich. Ustalają harmonogramy produkcji wyrobów mleczarskich. Rozliczają zużycie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów mleczarskich. Określają wydajność produkcji wyrobów mleczarskich. Monitorują przebieg produkcji wyrobów mleczarskich pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości. Pobierają do badań próbki surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich. Dobierają sprzęt i odczynniki do badania surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich. Przeprowadzają badania fizyczne, chemiczne surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich.

- uczniowie odbywają też praktykę zawodową w zakładach przetwórstwa mleczarskiego w wymiarze siedmiu tygodni,

- kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach przetwórstwa mleczarskiego oraz pracowni szkolnej

- po zdaniu obu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik przetwórstwa mleczarskiego, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach przetwórstwa mleczarskiego, w laboratoriach przy ocenie produktów mleczarskich, handlu artykułami spożywczymi, marketingu produktów spożywczych, może także prowadzić własną firmę.

- po zdaniu tylko pierwszej kwalifikacji: T.2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń - uczeń zdobywa takie same kwalifikacje zawodowe jak osoby kształcące się w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

 

 

Technikum jest typem szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przedmioty zawodowe) oraz do egzaminu maturalnego (przedmioty ogólnokształcące). Daje ona wykształcenie średnie zawodowe i przygotowanie ogólnokształcące. Absolwent technikum posiada kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

^

 

III  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata)

 

            ZSZ zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

     

- kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywa się w cyklu trzyletnim,

- kształcenie odbywa się w ramach trzech kwalifikacji:

1.     Montaż systemów suchej zabudowy (B.5)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         technologia budowlana i dokumentacja techniczna systemów suchej zabudowy

 

- uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         montowania systemów suchej zabudowy np. wykonywania ścian działowych, sufitów podwieszanych

·         obudowa konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

·         montowanie elementów okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy.

2.     Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·        technologia budowlana i dokumentacja techniczna robót malarsko-tapeciarskich

 

- uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

·        wykonywanie powłok malarskich i robót tapeciarskich

·        zdobienie powłok malarskich i tapet różnymi technikami

·        wykonywanie prac związanych z naprawą i renowacją powłok malarskich i tapeciarskich

3.     Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         technologia budowlana i dokumentacja techniczna robót posadzkarsko-okładzinowych

 

- uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         wykonywanie warstw izolacyjnych podłóg, podkładów podłogowych, posadzki z różnych materiałów

·         zabezpieczanie powierzchni posadzek, okładzin z różnych materiałów

·         prace związane z konserwacją i naprawą podłóg oraz okładzin wykonanych z różnych materiałów

 

- w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu  w warsztatach szkolnych i przedsiębiorstwach budowlanych,

  - po zdaniu trzech kwalifikacji absolwent uzyskuje zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w   przedsiębiorstwach budowlanych lub założenie własnej firmy budowlanej.

 

 

^

          ZSZ zawód: mechanik pojazdów samochodowych:

 

         - kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywa się w cyklu trzyletnim

         - kształcenie odbywa się w ramach jednej kwalifikacji:

 

         1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.18

 

       - przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

 

·         konstrukcja pojazdów samochodowych,

·         pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej,

·         eksploatacja pojazdów  samochodowych,

·         podstawy konstrukcji maszyn,

·         technologia mechaniczna

·         przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdem zakończona egzaminem na prawo jazdy kat. B,

 

W ramach nauczanej kwalifikacji uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

wykonania diagnostyki pojazdu samochodowego, przygotowania pojazdu do badań technicznych i wykonania tych badań, zlokalizowania usterek z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdu, podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 

- w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych i serwisach samochodowych w Pasłęku i Elblągu. W klasie trzeciej przeprowadzane jest szkolenie na prawo jazdy kategorii B.

 

- pod koniec klasy trzeciej uczeń zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i po jego zdaniu uzyskuje zawód mechanik pojazdów samochodowych, który umożliwia podjęcie pracy w zakładach naprawczych, serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów lub założenie własnego warsztatu.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18 :Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.12: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych po uzupełnieniu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji M.12.

 

^

 

             ZSZ zawód: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:

     

- kształcenie w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych odbywa się w cyklu trzyletnim,

- kształcenie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1.     Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (M.1)

 

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych

·         maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze

·         przepisy ruchu drogowego

·          podstawy techniki

 

- uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         przeprowadzanie przeglądów technicznych ciągników i pojazdów samochodowych

·         wykonywanie prac związanych z konserwacją pojazdów stosowanych w rolnictwie

·         wykonywane agregatowania maszyn i narzędzi rolniczych

·         wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych

·         wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych

2.     Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (M.2)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych

·         maszyny rolnicze

·         pojazdy rolnicze

 

- uczniowie w ramach tej kwalifikacji będą przygotowani to wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         demontowanie i montowanie części i zespołów pojazdów stosowanych w rolnictwie

·         wykonanie napraw pojazdów

·         przeprowadzenie badań technicznych pojazdów stosowanych w rolnictwie

·         posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji ciągników i pojazdów samochodowych stosowanych w rolnictwie

- w trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu  w warsztatach szkolnych i gospodarstwach rolnych,

  - po zdaniu dwóch kwalifikacji absolwent uzyskuje zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach sprzedaży i serwisach sprzętu rolniczego oraz w gospodarstwach rolnych.

 

 

^

 

            ZSZ zawód: kucharz:

 

 - kształcenie w zawodzie kucharz odbywa się w cyklu trzyletnim,

  - kształcenie w zawodzie Kucharz odbywa się w ramach kwalifikacji:

 1. Sporządzanie potraw i napojów (T.6)

- przedmioty nauczane w ramach tej kwalifikacji to m.in.:

·         technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

·         technika i bezpieczeństwo w gastronomii

·         podstawy działalności w gastronomii

·         język obcy zawodowy

·         zajęcia praktyczne

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają półprodukty oraz potrawy i napoje, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów, dekorują i wydają sporządzone posiłki.

- zajęcia związane z produkcją gastronomiczną odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych,      

- po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji T.6 Sporządzanie potraw i napojów i uzyskuje zawód kucharz, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakładach gastronomicznych, hotelach, placówkach hotelowych i firmach cateringowych.

- kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6 Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

 

Zasadnicza szkoła zawodowa jest typem szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (przedmioty zawodowe). Absolwent tej szkoły posiada kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie w szkole średniej.

 ‹ cofnij drukuj do góry